September uitgave:

Bekijk de nieuwe uitgave voor september:

september 2023.pdf

Of zie ook;

archief

In dit nummer staan afscheidswoorden van onze voorzitter vanwege het vertrek van ds. J. Willemsen te Dirksland. Graag onderstrepen we onze dank voor alles wat hij voor de stichting en voor ons blad heeft mogen doen! We wensen hem en zijn vrouw Gods nabijheid van harte toe. Verder treft u in dit nummer een nieuwe rubriek aan over ‘veelzeggende woorden’. Ook zijn er een aantal vervolgartikelen. De Heere geve alle lezers Zijn bemoediging en zegen!

Ds. J.P. Boiten, hoofdredacteur.

 

Begroting

De begroting van 2022 en de jaarrekening van 2021 zijn geplaatst onder het tabblad: “ANBI verplichtingen

 

Vers van de dag

De angel van de dood is de zonde, en de zonde ontleent haar macht aan de wet.

Abonnementen informatie:

Ons blad “Kracht naar Kruis” verschijnt in de eerste week van elke maand, 10 maanden van het jaar

Met de kerst komt ons blad in kleur uit, wat aanleiding is voor veel kerken,
dit nummer te bestellen met een doel dit speciale kerstnummer uit te delen
op kerstsamenkomsten van ouderen.

De abonnementsprijs is €10,00 per jaar.

Alle chronisch zieken kunnen dit blad gratis ontvangen.
Voor opgave nieuwe abonnees en/of adres wijzigingen, gaat u naar tabblad: contact

Financiële steun:

Met de financiële steun van kerken en diaconieën is het mogelijk
dit werk voort te zetten en de kosten van het drukwerk/opmaak en
verzending te betalen.

Ons rekeningnummer is NL40 INGB 0000 9389 39 ten name van
Stichting “Kracht naar Kruis” te Den Haag.

Heeft u algemene vragen? klik dan op contact.