December uitgave:

Bekijk de nieuwe uitgave voor december:

december 2022.pdf

Of zie ook;

archief

In deze laatste maand van dit jaar mogen de heilsfeiten weer volop onze aandacht krijgen. De ingrijpende betekenis van de geboorte van  de Zaligmaker en alles wat daaraan vooraf is gegaan en wat daaruit voortvloeit is een bron van heerlijke overdenking. Het is de wens van het bestuur dat onze lezers dat in deze donkere dagen mogen doen. De Heilige Geest geve daarin Zijn leiding. Dan kan de blijdschap van kerst ons hart vervullen. Het geeft troost en moed om de toekomst tegemoet te gaan. Want de ondergang van deze wereld komt steeds dichterbij. En dus ook de verschijning van onze Koning in heerlijkheid!

We zijn dankbaar voor de bijdragen die aan dit nummer zijn gegeven. Namens alle schrijvers wensen we u gezegende feestdagen toe. Dat de HEERE Zijn Aangezicht over ons doe lichten om zo het nieuwe jaar in en door te gaan!

Ds. J.P. Boiten, hoofdredacteur.

 

Begroting

De begroting van 2022 en de jaarrekening van 2021 zijn geplaatst onder het tabblad: “ANBI verplichtingen

 

Vers van de dag

Tot in je ouderdom blijf Ik dezelfde, tot in je grijsheid zal Ik je steunen. Wat Ik gedaan heb, zal Ik blijven doen, Ik zal je steunen en beschermen.

Abonnementen informatie:

Ons blad “Kracht naar Kruis” verschijnt in de eerste week van elke maand, 10 maanden van het jaar

Met de kerst komt ons blad in kleur uit, wat aanleiding is voor veel kerken,
dit nummer te bestellen met een doel dit speciale kerstnummer uit te delen
op kerstsamenkomsten van ouderen.

De abonnementsprijs is €10,00 per jaar.

Alle chronisch zieken kunnen dit blad gratis ontvangen.
Voor opgave nieuwe abonnees en/of adres wijzigingen, gaat u naar tabblad: contact

Financiële steun:

Met de financiële steun van kerken en diaconieën is het mogelijk
dit werk voort te zetten en de kosten van het drukwerk/opmaak en
verzending te betalen.

Ons rekeningnummer is NL40 INGB 0000 9389 39 ten name van
Stichting “Kracht naar Kruis” te Den Haag.

Heeft u algemene vragen? klik dan op contact.