Maart uitgave:

Bekijk de nieuwe uitgave voor maart:

Maart 2024

Of zie ook;

archief

Deze uitgave verschijnt, in tegenstelling tot wat de opzet was, na de gedekdagen van Goede Vrijdag en pasen. Op die dagen worden de heilsfeiten herdacht die van beslissende betekenis zijn. Dus blijvend gedenken waard. In de Oosterse kerken is het Paasfeest het grote feest, terwijl bij ons het accent veelal op de kerstviering ligt. In Jezus’opstanding liggen alle heilsfeiten besloten. Daarom: houdt in gedachtenis dat Jezus Christus is opgewekt! Dat gedenken is niet gebonden aan bepaalde dagen. Bijzonder voor alle eenzamen en langdurig zieken wensen we de blijvende kracht en troost van dit heilsfeit toe. Daarvoor kan de inhoud van ons blad weer dienstbaar zijn.

 Ds. J.P. Boiten, hoofdredacteur.

 

Begroting

De begroting van 2024 en de jaarrekening van 2022 zijn geplaatst onder het tabblad: “ANBI verplichtingen

 

Vers van de dag

Laten we dus zonder schroom de troon van Gods genade naderen, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.

Abonnementen informatie:

Ons blad “Kracht naar Kruis” verschijnt in de eerste week van elke maand, 10 maanden van het jaar

Met de kerst komt ons blad in kleur uit, wat aanleiding is voor veel kerken,
dit nummer te bestellen met een doel dit speciale kerstnummer uit te delen
op kerstsamenkomsten van ouderen.

De abonnementsprijs is €10,00 per jaar.

Alle chronisch zieken kunnen dit blad gratis ontvangen.
Voor opgave nieuwe abonnees en/of adres wijzigingen, gaat u naar tabblad: contact

Financiële steun:

Met de financiële steun van kerken en diaconieën is het mogelijk
dit werk voort te zetten en de kosten van het drukwerk/opmaak en
verzending te betalen.

Ons rekeningnummer is NL40 INGB 0000 9389 39 ten name van
Stichting “Kracht naar Kruis” te Den Haag.

Heeft u algemene vragen? klik dan op contact.